Skip to product information
1 of 3

Mutify

Kyanite Charm Adjustable bracelet (Silver/Gold)

Kyanite Charm Adjustable bracelet (Silver/Gold)

Regular price 359.00 ฿ THB
Regular price Sale price 359.00 ฿ THB
Sale Sold out
Tax included.

สร้อยข้อมือมงคล (ปรับสายข้อมือ): รุ่น Kyanite

ความหมาย: ส่วนใหญ่มักรู้จักกันในชื่อ หินปลดหนี้ เพราะเชื่อว่ากันว่าช่วยฟื้นฟูสถานภาพทางการเงิน ช่วยให้สร้างฐานะให้แก่ผู้สวมใส่ เก็บเงินอยู่ รวมถึงเสริมอำนาจและความสามารถในการผ่านสภาวะการทำงานที่มีแต่ความไม่เห็นด้วยและข้อพิพาท เป็นหินที่มีประโยชน์ในการเจรจาธุรกิจ ภารกิจทางการทูต อนุญาโตตุลาการ และงานรูปแบบอื่น ๆ ที่ต้องใช้การสื่อสารระหว่างคนที่ไม่ลงรอยกัน 

ขนาด: ปรับสายได้ (Free Size) 

สายข้อมือ: สายสีทอง / สีเงิน (Gold Chain / Silver Chain)

วัสดุ: หินธรรมชาติ (Natural Stone)

View full details